Έγκριση πίστωσης ποσού 243,57 €, για την εργοδοτική εισφορά εξαγοράς προϋπηρεσίας υπέρ Ι.Κ.Α., της πρώην μονίμου υπαλλήλου του Ν.Π.Δ.Δ. κυρίας Γεωργοπούλου Φωτεινής, σε βάρος του Κ.Α.10.6051.0004 του προϋπολογισμού του Ν.Π.Δ.Δ. οικονομικού έτους 2013

Έγκριση πίστωσης ποσού 243,57 €, για την εργοδοτική εισφορά εξαγοράς προϋπηρεσίας υπέρ Ι.Κ.Α., της πρώην μονίμου υπαλλήλου του Ν.Π.Δ.Δ. κυρίας Γεωργοπούλου Φωτεινής, σε βάρος του Κ.Α.10.6051.0004 του προϋπολογισμού του Ν.Π.Δ.Δ. οικονομικού έτους 2013

Έγκριση πίστωσης ποσού 243,57 €, για την εργοδοτική εισφορά εξαγοράς προϋπηρεσίας υπέρ Ι.Κ.Α., της πρώην μονίμου υπαλλήλου του Ν.Π.Δ.Δ. κυρίας Γεωργοπούλου Φωτεινής, σε βάρος του Κ.Α.10.6051.0004 του προϋπολογισμού του Ν.Π.Δ.Δ. οικονομικού έτους 2013