Έγκριση πίστωσης ποσού 28.444,19 €, για την καταβολή εφάπαξ αποζημίωσης ( πρώην Ν. 103/75 ) λόγω συνταξιοδότησης της τέως υπαλλήλου του Ν.Π.Δ.Δ. ΔΗ.ΚΕ.Π.Α.Κ.Α. Δήμου Ιλίου κας Κωτσάκη (Μητροπούλου) Βενετσάνας, σε βάρος του Κ.Α. 10.6013 του προϋπολογισμού του Ν.Π.Δ.Δ., οικονομικού έτους 2013

Έγκριση πίστωσης ποσού 28.444,19 €, για την καταβολή εφάπαξ αποζημίωσης ( πρώην Ν. 103/75 ) λόγω συνταξιοδότησης της τέως υπαλλήλου του Ν.Π.Δ.Δ. ΔΗ.ΚΕ.Π.Α.Κ.Α. Δήμου Ιλίου κας Κωτσάκη (Μητροπούλου) Βενετσάνας, σε βάρος του Κ.Α. 10.6013 του προϋπολογισμού του Ν.Π.Δ.Δ., οικονομικού έτους 2013

Έγκριση πίστωσης ποσού 28.444,19 €, για την καταβολή εφάπαξ αποζημίωσης ( πρώην Ν. 103/75 ) λόγω συνταξιοδότησης της τέως υπαλλήλου του Ν.Π.Δ.Δ. ΔΗ.ΚΕ.Π.Α.Κ.Α. Δήμου Ιλίου κας Κωτσάκη (Μητροπούλου) Βενετσάνας, σε βάρος του Κ.Α. 10.6013 του προϋπολογισμού του Ν.Π.Δ.Δ., οικονομικού έτους 2013