Έγκριση πίστωσης ποσού 3.000,00 ευρώ συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α., για την συντήρηση και τεχνική υποστήριξη των εφαρμογών λογισμικού Q-PRIME/FINANCIALS-Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα και STAFF 5-Μισθοδοσία Προσωπικού, σε βάρος του Κ.Α. 10.6266.0001 του προϋπολογισμού του Ν.Π.Δ.Δ. οικονομικού έτους 2013

Έγκριση πίστωσης ποσού 3.000,00 ευρώ συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α., για την συντήρηση και τεχνική υποστήριξη των εφαρμογών λογισμικού Q-PRIME/FINANCIALS-Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα και STAFF 5-Μισθοδοσία Προσωπικού, σε βάρος του Κ.Α. 10.6266.0001 του προϋπολογισμού του Ν.Π.Δ.Δ. οικονομικού έτους 2013

Έγκριση πίστωσης ποσού 3.000,00 ευρώ συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α., για την συντήρηση και τεχνική υποστήριξη των εφαρμογών λογισμικού Q-PRIME/FINANCIALS-Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα και STAFF 5-Μισθοδοσία Προσωπικού, σε βάρος του Κ.Α. 10.6266.0001 του προϋπολογισμού του Ν.Π.Δ.Δ. οικονομικού έτους 2013