Έγκριση πίστωσης ποσού 499,44 ευρώ για την καταβολή ληξιπρόθεσμων οφειλών για εισφορές στο ΙΚΑ, σε βάρος του Κ.Α. 00.6822 του προϋπολογισμού του Ν.Π.Δ.Δ. οικονομικού έτους 2013

Έγκριση πίστωσης ποσού 499,44 ευρώ για την καταβολή ληξιπρόθεσμων οφειλών για εισφορές στο ΙΚΑ, σε βάρος του Κ.Α. 00.6822 του προϋπολογισμού του Ν.Π.Δ.Δ. οικονομικού έτους 2013