Έγκριση πίστωσης ποσού 499,44 ευρώ για την καταβολή ληξιπρόθεσμων οφειλών για εισφορές στο ΙΚΑ, σε βάρος του Κ.Α. 00.6822 του προϋπολογισμού του Ν.Π.Δ.Δ. οικονομικού έτους 2013