064/2018 – Έγκριση πίστωσης ποσού 6.900,00€, για εργασία που αφορά τον έλεγχο των οικονομικών καταστάσεων του Δήμου έτους 2017

064/2018 – Έγκριση πίστωσης ποσού 6.900,00€, για εργασία που αφορά τον έλεγχο των οικονομικών καταστάσεων του Δήμου έτους 2017