Έγκριση πίστωσης ποσού 73.732,38 ευρώ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ, τεχνικών προδιαγραφών, όρων διακήρυξης και τρόπου εκτέλεσης της προμήθειας, για την προμήθεια εξοπλισμού για τον Βρεφονηπιακό Σταθμό στο Ο.Τ. 740, σε βάρος του Κ.Α. 10.7135.0005 του Ν.Π.Δ.Δ. οικονομικού έτους 2013

Έγκριση πίστωσης ποσού 73.732,38 ευρώ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ, τεχνικών προδιαγραφών, όρων διακήρυξης και τρόπου εκτέλεσης της προμήθειας, για την προμήθεια εξοπλισμού για τον Βρεφονηπιακό Σταθμό στο Ο.Τ. 740, σε βάρος του Κ.Α. 10.7135.0005 του Ν.Π.Δ.Δ. οικονομικού έτους 2013

Έγκριση πίστωσης ποσού 73.732,38 ευρώ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ, τεχνικών προδιαγραφών, όρων διακήρυξης και τρόπου εκτέλεσης της προμήθειας, για την προμήθεια εξοπλισμού για τον Βρεφονηπιακό Σταθμό στο Ο.Τ. 740, σε βάρος του Κ.Α. 10.7135.0005 του Ν.Π.Δ.Δ. οικονομικού έτους 2013