Έγκριση πίστωσης ποσού 742,92 ευρώ, συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 23%, για την «Προμήθεια λαμπάδων για τις ανάγκες του ΔΗ.ΚΕ.Π.Α.Κ.Α. Δήμου Ιλίου, για τον εορτασμό του Πάσχα, έτους 2013», σε βάρος του Κ.Α. 10.6699.0003 του προϋπολογισμού του Ν.Π.Δ.Δ., οικονομικού έτους 2013

Έγκριση πίστωσης ποσού 742,92 ευρώ, συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 23%, για την «Προμήθεια λαμπάδων για τις ανάγκες του ΔΗ.ΚΕ.Π.Α.Κ.Α. Δήμου Ιλίου, για τον εορτασμό του Πάσχα, έτους 2013», σε βάρος του Κ.Α. 10.6699.0003 του προϋπολογισμού του Ν.Π.Δ.Δ., οικονομικού έτους 2013

Έγκριση πίστωσης ποσού 742,92 ευρώ, συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 23%, για την «Προμήθεια λαμπάδων για τις ανάγκες του ΔΗ.ΚΕ.Π.Α.Κ.Α. Δήμου Ιλίου, για τον εορτασμό του Πάσχα, έτους 2013», σε βάρος του Κ.Α. 10.6699.0003 του προϋπολογισμού του Ν.Π.Δ.Δ., οικονομικού έτους 2013