182/2017 – Έγκριση πίστωσης, τεχνικών προδιαγραφών, καθορισμός όρων διακήρυξης και τρόπου εκτέλεσης για την «Προμήθεια ειδών για εκδηλώσεις των υπηρεσιών του Δήμου Ιλίου»

182/2017 – Έγκριση πίστωσης, τεχνικών προδιαγραφών, καθορισμός όρων διακήρυξης και τρόπου εκτέλεσης για την «Προμήθεια ειδών για εκδηλώσεις των υπηρεσιών του Δήμου Ιλίου»