008/2017 – Έγκριση πρακτικών της επιτροπής διενέργειας του διεθνή ανοιχτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την «Προμήθεια καυσίμων για τα έτη 2017-2018-2019»

008/2017 – Έγκριση πρακτικών της επιτροπής διενέργειας του διεθνή ανοιχτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την «Προμήθεια καυσίμων για τα έτη 2017-2018-2019»