286/2017 – Έγκριση τροποποιημένων όρων διακήρυξης για την «Προμήθεια ειδών ατομικής προστασίας εργαζομένων περιόδου 2016»

286/2017 – Έγκριση τροποποιημένων όρων διακήρυξης για την «Προμήθεια ειδών ατομικής προστασίας εργαζομένων περιόδου 2016»