Επαναδιατύπωση της υπ’ αρ. 48/21-3-2013 Α.Δ.Σ. ΔΗ.ΚΕ.Π.Α.Κ.Α. ΔΗΜΟΥ ΙΛΙΟΥ, περί έγκρισης του απολογιστικού πίνακα του Κ.Α.Π.Η. Δήμου Ιλίου, οικονομικού έτους 1998