369/2017 – Λήψη απόφασης για έγκριση της 9ης αναμόρφωσης προϋπολογισμού του Δήμου, οικονομικού έτους 2017