247/2018 – Λήψη απόφασης για την έγκριση 9ης αναμόρφωσης προϋπολογισμού του Δήμου, οικονομικού έτους 2018

247/2018 – Λήψη απόφασης για την έγκριση 9ης αναμόρφωσης προϋπολογισμού του Δήμου, οικονομικού έτους 2018