Λήψη απόφασης για την απ’ ευθείας ανάθεση των ομάδων: ΟΜΑΔΑ Γ’: ΗΛΕΚΤΡΙΚΑ ΕΙΔΗ, ΟΜΑΔΑ Δ’: ΣΥΣΚΕΥΕΣ ΤΗΛΕΟΜΟΙΟΤΥΠΙΑΣ (FAX), ΟΜΑΔΑ E’: ΕΙΔΗ ΕΣΤΙΑΣΗΣ και ΟΜΑΔΑ Ζ’: ΒΙΒΛΙΑ, της προμήθειας εξοπλισμού για τον Βρεφονηπιακό Σταθμό στο Ο.Τ. 740

Λήψη απόφασης για την απ’ ευθείας ανάθεση των ομάδων: ΟΜΑΔΑ Γ’: ΗΛΕΚΤΡΙΚΑ ΕΙΔΗ, ΟΜΑΔΑ Δ’: ΣΥΣΚΕΥΕΣ ΤΗΛΕΟΜΟΙΟΤΥΠΙΑΣ (FAX), ΟΜΑΔΑ E’: ΕΙΔΗ ΕΣΤΙΑΣΗΣ και ΟΜΑΔΑ Ζ’: ΒΙΒΛΙΑ, της προμήθειας εξοπλισμού για τον Βρεφονηπιακό Σταθμό στο Ο.Τ. 740