Λήψη απόφασης για την επιστροφή αχρεωστίτως καταβληθέντων ποσών, σε γονέα του οποίου το τέκνο φιλοξενούνταν στον 7ο Βρεφονηπιακό Σταθμό, κατά το σχολικό έτος 2012-2013