464/2015 – Λήψη απόφασης για τη χορήγηση 1ης παράτασης προθεσμίας εκτέλεσης του έργου με τίτλο «Συντήρηση κτιριακών εγκαταστάσεων Βρεφονηπιακών Σταθμών- ΚΑΠΗ του Δήμου»

464/2015 – Λήψη απόφασης για τη χορήγηση 1ης παράτασης προθεσμίας εκτέλεσης του έργου με τίτλο «Συντήρηση κτιριακών εγκαταστάσεων Βρεφονηπιακών Σταθμών- ΚΑΠΗ του Δήμου»