216/2019 – Λήψη απόφασης εξουσιοδότησης για την υπογραφή του Σχεδίου Δανειστικού Συμβολαίου, μεταξύ του Τ.Π. & Δανείων και του Δήμου μας