Ορθή επανάληψη της υπ’ αρ. 17/20-2-2013 Α.Δ.Σ. ΔΗ.ΚΕ.Π.Α.Κ.Α. Δήμου Ιλίου