Ορισμός μελών της Επιτροπής του άρθρου 199 του Ν. 3463/2006 για εκποίηση κινητών πραγμάτων που δεν έχουν καμία αξία, αποτελούμενη από 2 Διοικητικούς Συμβούλους (μέλη Δ.Σ.) του Ν.Π.Δ.Δ. με τους αναπληρωτές τους, για το έτος 2013

Ορισμός μελών της Επιτροπής του άρθρου 199 του Ν. 3463/2006 για εκποίηση κινητών πραγμάτων που δεν έχουν καμία αξία, αποτελούμενη από 2 Διοικητικούς Συμβούλους (μέλη Δ.Σ.) του Ν.Π.Δ.Δ. με τους αναπληρωτές τους, για το έτος 2013