Προμήθεια ψηφιακών θερμομέτρων ανέπαφης μέτρησης για τους Παιδικούς και Βρεφονηπιακούς Σταθμούς του Δήμου Ιλίου

Προμήθεια ψηφιακών θερμομέτρων ανέπαφης μέτρησης για τους Παιδικούς και Βρεφονηπιακούς Σταθμούς του Δήμου Ιλίου

Ο Δήμος Ιλίου ανακοινώνει ότι θα προβεί στη συλλογή προσφορών για την με κωδικό 98/2020 μελέτη που αφορά την «προμήθεια ψηφιακών θερμομέτρων ανέπαφης μέτρησης για τους Παιδικούς και Βρεφονηπιακούς Σταθμούς του Δήμου Ιλίου» συνολικού προϋπολογισμού 802,00 συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. και καλεί τους ενδιαφερόμενους να καταθέσουν τις σχετικές προσφορές για την ανωτέρω προμήθεια, σύμφωνα με τα οριζόμενα στη σχετική μελέτη για τη διενέργειά της, με απ’ ευθείας ανάθεση. Κριτήριο κατακύρωσης θα είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά.

Προσφορές γίνονται δεκτές μέχρι και την Παρασκευή 26/06/2020 ώρα 11:00 π.μ στο γραφείο πρωτοκόλλου του Δήμου μας , Κάλχου  48-50 1ος όροφος , ή  λόγω των ειδικών συνθηκών που προκύπτουν, και στο πλαίσιο των προληπτικών μέτρων για την αντιμετώπιση και τον περιορισμό της διάδοσης του κορωνοϊού COVID-19 μπορείτε εναλλακτικά να στείλετε την προσφορά σας στο Πρωτόκολλο του Δήμου Ιλίου με email στο: kentrikigrammateia@ilion.gra ώστε να καταχωρηθεί και να λάβει αριθμό πρωτοκόλλου.

To email της προσφοράς του υποψήφιου αναδόχου πρέπει να αποσταλεί ως εξής:

 

·      Θέμα:«Προσφορά για την Π98/2020»
·      Περιεχόμενο:  Προς: Δήμο Ιλίου (Ο.Υ. – Τμήμα Προμηθειών)
 Προσφορά για την Π98/2020: «προμήθεια ψηφιακών θερμομέτρων ανέπαφης μέτρησης για τους Παιδικούς και Βρεφονηπιακούς Σταθμούς του Δήμου Ιλίου»
 «Ονοματεπώνυμο Αποστολέα, Επωνυμία Εταιρίας με στοιχεία επικοινωνίας»
·      Επισυναπτόμενα Αρχεία:·       Προσφορά, και ό,τι άλλο απαιτείται από τη με ΚΜ 98/2020 Μελέτη του Δήμου μας

·       (Παρακαλούμε τα επισυναπτόμενα αρχεία να είναι τύπου .pdf και να έχουν όσο το δυνατό μικρό μέγεθος)

          

Σας επισημαίνουμε ότι προσφορές μπορούν να κατατεθούν αυτοπροσώπως σε φάκελο κλειστό μέχρι και την Παρασκευή 26/06/2020 ώρα 11:00 πμ. και στο γραφείο πρωτοκόλλου του Δήμου Ιλίου, στην οδό Κάλχου 48 – 50 (1ος όροφος).

Αντίγραφο του Αντίγραφο του Π9820 Έντυπο οικ προσφοράςa

Κ Μ Π98 2020 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΘΕΡΜΟΜΕΤΡΩΝ (ΑΑ)a

Π9820 Πρόσκληση Υποβολής Προσφορών Προς Άπαντες (ΑΑ)a