ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΜΕΛΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ 11/06/2020

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΜΕΛΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ 11/06/2020

Σας καλούμε σε Τακτική Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου που θα πραγματοποιηθεί με ΤΗΛΕΔΙΑΣΚΕΨΗ την 11 Ιουνίου 2020 ημέρα Πέμπτη  και ώρα  20.30 μ.μ., σύμφωνα με την Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου (ΦΕΚ 55/11.03.2020) και την υπ’ αριθμ. 429/12.03.2020 υπουργική απόφαση των Υπουργών Οικονομικών, Εσωτερικών και Επικράτειας (Β΄850/13.03.2020), για συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα:

 

ΘΕΜΑΤΑ  ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

Α. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

1.Τροποποίηση της υπ’ αριθμ. 004/2020 ΑΔΣ, περί καθορισμού συμμετοχής πολιτών προγραμμάτων αθλητισμού για όλουςa

2. Ακύρωση της υπ’ αριθμ. 073/2020 ΑΔΣ και λήψη νέας που αφορά τον καθορισμό τέλους κοινοχρήστων χώρων για το έτος 2020

3. Μίσθωση οικήματος για στέγαση αθλητικών δραστηριοτήτων του Αυτοτελούς Τμήματος Αθλητισμού, Νέας Γενιάς, Παιδείας & Δια Βίου Μάθησης του Δήμου Ιλίουa

4. Μίσθωση ακινήτου με σκοπό τη στέγαση του ΣΤ’ Κ.Α.Π.Η. Δήμου Ιλίουa

5. Μίσθωση οικήματος για στέγαση του Α’ Κ.Α.Π.Η. Δήμου Ιλίουa

6. Μίσθωση οικήματος για στέγαση του Φυσικοθεραπευτηρίου της Κοινωνικής Υπηρεσίας του Δήμου Ιλίουa

 

Β. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

7. Λήψη απόφασης για την έγκριση των εργασιών του 4ου τριμήνου – Α’ Σταδίου & έγκριση συνολικής τελικής έκθεσης του Α’ σταδίου της μελέτης με τίτλο «Μέτρηση ηχορύπανσης σε κεντρικές οδικές αρτηρίες του Δήμου»a

8. Καταβολή αποζημίωσης βάσει της πράξης αναλογισμού 1/2006 και της με αριθ. 1910/2019 Δικαστικής Απόφασης του Εφετείου Αθηνών, για την απαλλοτρίωση ακινήτου επί της οδού Αναστασοπούλου στο Ο.Τ. 352Β περιοχής ΑΓ. ΦΑΝΟΥΡΙΟΥa

9. Λήψη απόφασης για σύναψη δημόσιας σύμβασης παροχής υπηρεσιών για «Καθαρισμό – απολύμανση – μυοκτονία – απεντόμωση φρεατίων υδροσυλλογής δικτύου ομβρίων και κτιρίων του Δήμουa

10. Ορθή επανάληψη της 077/19.05.2020 ΑΔΣ καθώς και της 138/19.05.2020 ΑΟΕ ως προς το χρονικό διάστημα της χορηγηθείσης παράτασης των παραδοτέων του υπ’ αριθμ. 30877/05.08.2019 Συμφωνητικού της Υπηρεσίας «Παροχή Υπηρεσιών Συμβούλου για την εκπόνηση του Σχεδίου Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας (Σ.Β.Α.Κ.) του Δήμου Ιλίουa

11. Επικαιροποίηση της υπ’ αριθμ. 588/30.11.2006 Α.Δ.Σ. σχετικά με έγκριση προσκύρωσης τμήματος παλαιού δημοτικού δρόμου στην ιδιοκτησία ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΙΟΥ – ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗ ΑΝΘΗΣ που βρίσκεται επί της οδού Λαυρίου Ο.Τ. 893 περιοχής ΜΙΧΕΛΗa

12. Λήψη απόφασης για την ένταξη δαπανών στην κατανομή των πιστώσεων της ΣΑΤΑa

 

Γ. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ & ΠΡΑΣΙΝΟΥ

13. Λήψη απόφασης για την αναγκαιότητα προμήθειας οχημάτων  για την ανανέωση του στόλου της Διεύθυνσης Διαχείρισης Απορριμμάτων και Πρασίνουa

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΜΕΛΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ 11/06/2020a