Συλλογή, συσκευασία και διαχείριση επικίνδυνων αποβλήτων αμιάντου

Συλλογή, συσκευασία και διαχείριση επικίνδυνων αποβλήτων αμιάντου

Ο Δήμος Ιλίου ανακοινώνει ότι θα προβεί στη συλλογή προσφορών για την με κωδικό 111/2020 μελέτη που αφορά στην υπηρεσία «Συλλογή, συσκευασία και διαχείριση επικίνδυνων αποβλήτων αμιάντου» συνολικού προϋπολογισμού  14.973,00 € συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. και καλεί τους ενδιαφερόμενους να καταθέσουν τις σχετικές προσφορές για την ανωτέρω υπηρεσία, σύμφωνα με τα οριζόμενα στη σχετική μελέτη για τη διενέργειά της, με απ’ ευθείας ανάθεση. Κριτήριο κατακύρωσης θα είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά.

Προσφορές γίνονται δεκτές μέχρι και την  Πέμπτη 16/07/2020  ώρα 11:00 π.μ στο γραφείο πρωτοκόλλου του Δήμου μας , Κάλχου  48-50 1ος όροφος , η μπορείτε εναλλακτικά να στείλετε την προσφορά σας στο Πρωτόκολλο του Δήμου Ιλίου ηλεκτρονικά με email στο: kentrikigrammateia@ilion.gra ώστε να καταχωρηθεί και να λάβει αριθμό πρωτοκόλλου.

Σας διευκρινίζουμε, προς αποφυγή παρερμηνεύσεων, ότι στο πρόγραμμα πρωτοκόλλου του Δήμου μας εμφαίνετε η ημερομηνία και η ώρα αποστολής του email, και ισχύουν οι ως άνω προθεσμίες!  (Πέμπτη 16/07/2020  ώρα 11:00)

 

 

To email της προσφοράς του υποψήφιου αναδόχου στο: kentrikigrammateia@ilion.gra πρέπει να αποσταλεί ως εξής:

 

·      Θέμα: «Προσφορά για την Π111/2020»
·      Περιεχόμενο:   Προς: Δήμο Ιλίου (Ο.Υ. – Τμήμα Προμηθειών)
  Προσφορά για την Π111/2020: «Συλλογή, συσκευασία και διαχείριση επικίνδυνων αποβλήτων αμιάντου»  

 

  «Ονοματεπώνυμο Αποστολέα, Επωνυμία Εταιρίας με στοιχεία επικοινωνίας»
·      Επισυναπτόμενα Αρχεία: ·       Προσφορά, και ό,τι άλλο απαιτείται από τη με ΚΜ 111/2020 Μελέτη του Δήμου μας

·       (Παρακαλούμε τα επισυναπτόμενα αρχεία να είναι τύπου .pdf και να έχουν όσο το δυνατό μικρό μέγεθος)

          

Σας επισημαίνουμε ότι προσφορές μπορούν να κατατεθούν αυτοπροσώπως σε φάκελο κλειστό μέχρι και την Πέμπτη 16/07/2020 και ώρα 11.00   πμ. και στο γραφείο πρωτοκόλλου του Δήμου Ιλίου, στην οδό Κάλχου 48 – 50 (1ος όροφος).

Η αξιολόγηση των προσφορών θα πραγματοποιηθεί την Πέμπτη 16/07/2020 και ώρα 11.10 π.μ

 

ΣΥΝΗΜΜΕΝΑ: 

1. Η Μελέτη 111/2020a

2. Έντυπο οικονομικής προσφοράςa

 

 

Π11120 Πρόσκληση Υποβολής Προσφορών Προς Άπαντες (ΑΑ)a