02/10/2020 -Προμήθεια Εξοπλισμού Πληροφορικής & ΕΚΤΑΚΤΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΛΟΓΩ COVID19

02/10/2020 -Προμήθεια Εξοπλισμού Πληροφορικής & ΕΚΤΑΚΤΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΛΟΓΩ COVID19

Ο Δήμος Ιλίου θα προβεί στη συλλογή προσφορών για την Προμήθεια Εξοπλισμού Πληροφορικής & ΕΚΤΑΚΤΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΛΟΓΩ COVID19 προϋπολογισμού 10.626,80 € συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. με τη διαδικασία διαπραγμάτευσης χωρίς προηγούμενη δημοσίευση. Κριτήριο ανάθεσης θα είναι η πλέον συμφέρουσα οικονομική προσφορά αποκλειστικά βάσει τιμής.

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλουν ή να αποστείλουν τις έγγραφες προσφορές τους, μέσα σε σφραγισμένο φάκελο, στο τμήμα Πρωτοκόλλου στον 1ο όροφο μέχρι  02/10/2020 και ώρα 15:00.  Προσφορά που κατατίθεται μετά την ημέρα και ώρα αυτή είναι εκπρόθεσμη, κρίνεται απαράδεκτη και επιστρέφεται χωρίς να αποσφραγιστεί. Προσφορές, οι οποίες υποβλήθηκαν ή ταχυδρομήθηκαν έγκαιρα, αλλά δεν έφθασαν έγκαιρα στο Δήμο Ιλίου επιστρέφονται και αυτές στους προσφέροντες, χωρίς να αποσφραγιστούν.

Όλες οι προσφορές που περιέχονται εμπρόθεσμα στο Δήμο Ιλίου, δεν αποσφραγίζονται αλλά αφού πρωτοκολληθούν, φυλάσσονται από το Τμήμα Προμηθειών, Αποθηκών και Δημοτικής Περιουσίας για να παραδοθούν στην ορισθείσα επιτροπή προκειμένου αυτή να τις αποσφραγίσει.

Το άνοιγμα των προσφορών θα πραγματοποιηθεί  05/10/2020 ώρα 10:00 π.μ.  στην αίθουσα πολλαπλών χρήσεων Δήμου Ιλίου, Κάλχου 48 – 50.

Οι υποψήφιοι θα πρέπει να υποβάλλουν προσφορά για όλα τα είδη τουλάχιστον μίας ομάδας. Προσφορές που δεν περιλαμβάνουν το σύνολο των ειδών τουλάχιστον μίας ομάδας θα απορρίπτονται ως απαράδεκτες. Αντιπροσφορές και εναλλακτικές προσφορές, δεν γίνονται δεκτές σε κανένα στάδιο της διαδικασίας. Σε περίπτωση υποβολής τους απορρίπτονται ως απαράδεκτες.

Ενημερωτικά και τεχνικά φυλλάδια και άλλα έντυπα-εταιρικά ή μη – με ειδικό τεχνικό περιεχόμενο μπορούν να υποβάλλονται στην αγγλική γλώσσα, χωρίς επικύρωση και χωρίς να συνοδεύονται από μετάφραση στην ελληνική.

Κάθε υποψήφιος ανάδοχος με την υποβολή της προσφοράς του αποδέχεται όλους τους όρους του παρόντος διαγωνισμού.

Π7120 Όροι Διαπραγμάτευσηςa

Π7120 ΑΙΤΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣa

Π7120 ΕΝΤΥΠΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ανά ομάδα BEΘa

Π7120 Πρόσκληση (ΑΑ)a