06/05/2019 Ηχητική κάλυψη εκδηλώσεων των Υπηρεσιών του Δήμου Ιλίου

06/05/2019 Ηχητική κάλυψη εκδηλώσεων των Υπηρεσιών του Δήμου Ιλίου

a

Για την καλύτερη εξυπηρέτησή σας, αν ενδιαφέρεστε να συμμετέχετε σε έναν διαγωνισμό μπορείτε να στείλετε ένα e-mail στο τμήμα προμηθειών (promithies@ilion.gr) με τα στοιχεία σας ώστε να σας παρέχει τυχόν διευκρινίσεις σε περίπτωση αλλαγής στοιχείων του διαγωνισμού.

<!–

–>

a

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΙΛΙΟΥ
ΕΠΑΝΑΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ

 

Συνοπτικό διαγωνισμό, χωρίς τροποποίηση των όρων, με έγγραφες σφραγισμένες προσφορές, με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά βάσει τιμής για την ανάδειξη αναδόχου για την Ηχητική κάλυψη εκδηλώσεων των Υπηρεσιών του Δήμου, προϋπολογισμού πενήντα δύο χιλιάδες οκτακόσια εξήντα ένα ευρώ και είκοσι λεπτά (52.861,20€) συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.24%

Οι υποψήφιοι ανάδοχοι θα πρέπει να υποβάλλουν προσφορά για το σύνολο των ομάδων. Προσφορές που δεν περιλαμβάνουν το σύνολο των ομάδων καθώς και το σύνολο των προς παροχή υπηρεσιών, όπως αυτές εμφανίζονται στον ενδεικτικό προϋπολογισμό θα απορρίπτονται.
 
Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί, ενώπιον της αρμόδιας Επιτροπής του Δήμου, την 06/05/2019 και ώρα 10:00 έως 10:30 στο Δημαρχείο Ιλίου, επί της οδού Κάλχου 48-50, Τ.Κ. 131 22.

Ο διαγωνισμός αναρτήθηκε στο portal του Δήμου Ιλίου στις 22/04/2019.

<!–