08/10/2015 Εργασίες άμεσης αποκατάστασης ζημιών που υπέστησαν κτίρια του Δήμου από την πλημμύρα της 24/10/2014

08/10/2015 Εργασίες άμεσης αποκατάστασης ζημιών που υπέστησαν κτίρια του Δήμου από την πλημμύρα της 24/10/2014

a

Για την καλύτερη εξυπηρέτησή σας, αν ενδιαφέρεστε να συμμετέχετε σε έναν διαγωνισμό μπορείτε να στείλετε ένα e-mail στο τμήμα προμηθειών (promithies@ilion.gr) με τα στοιχεία σας ώστε να σας παρέχει τυχόν διευκρινίσεις σε περίπτωση αλλαγής στοιχείων του διαγωνισμού.

<!–

–>

a

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΙΛΙΟΥ
διακηρύσσει ότι εκτίθενται σε πρόχειρο διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές και με κριτήριο κατακύρωσης την χαμηλότερη τιμή για το σύνολο των προς παροχή υπηρεσιών που συμφωνούν με τις τεχνικές προδιαγραφές και τους όρους της παρούσας διακήρυξης οι «Εργασίες άμεσης αποκατάστασης ζημιών που υπέστησαν κτίρια του Δήμου από την πλημμύρα της 24/10/2014», προϋπολογισμού 36.585,36 € πλέον Φ. Π. Α. 23 % 8.414,63 για τις ανάγκες του Δήμου Ιλίου.

Ο διαγωνισμός θα γίνει στο Δημαρχείο Ιλίου, Κάλχου 48 – 50, 2ος όροφος, στη Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών, την 08/10/2015, ημέρα Πέμπτη και ώρα 10:00 έως 10:30.
 

Ο διαγωνισμός αναρτήθηκε στο portal του Δήμου στις 29/09/2015.
 
Για να δείτε ή να κατεβάσετε την Μελέτη, την Διακήρυξη και το Έντυπο Οικονομικής Προσφοράς του διαγωνισμού επιλέξτε τους παρακάτω συνδέσμους στην ενότητα: Έγγραφα – Προκηρύξεις & Διαγωνισμοί.

01-10-2015 Ανακοίνωση
Σας ενημερώνουμε ότι ο χρόνος διάρκειας για τις : «ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΑΜΕΣΗΣ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΖΗΜΙΩΝ ΠΟΥ ΥΠΕΣΤΗΣΑΝ ΚΤΙΡΙΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΛΗΜΜΥΡΑ ΤΗΣ 24/10/2014» (Κ.Μ :  Π  94/2015), είναι τέσσερις (4) μήνες όπως αναφέρεται τόσο στην Διακήρυξη όσο και στο άρθρο 11 της Συγγραφής Υποχρεώσεων.  Εκ παραδρομής, στις τεχνικές προδιαγραφές αναφέρθηκε λανθασμένα ότι η διάρκεια είναι δύο (2) μήνες.

<!–