09/11/2016 Προμήθεια ηλεκτρολογικού υλικού για τις ανάγκες του Δήμου

09/11/2016 Προμήθεια ηλεκτρολογικού υλικού για τις ανάγκες του Δήμου

a

Για την καλύτερη εξυπηρέτησή σας, αν ενδιαφέρεστε να συμμετέχετε σε έναν διαγωνισμό μπορείτε να στείλετε ένα e-mail στο τμήμα προμηθειών (promithies@ilion.gr) με τα στοιχεία σας ώστε να σας παρέχει τυχόν διευκρινίσεις σε περίπτωση αλλαγής στοιχείων του διαγωνισμού.

<!–

–>

a

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ  ΙΛΙΟΥ 
ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ
Συνοπτικό διαγωνισμό, με έγγραφες σφραγισμένες προσφορές, με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά βάσει τιμής για την ανάδειξη αναδόχου για την «Προμήθεια ηλεκτρολογικού υλικού για τις ανάγκες του Δήμου έτους 2016», προϋπολογισμού 73.907,41 € (εβδομήντα τριών χιλιάδων εννιακοσίων επτά ευρώ και σαράντα ένα λεπτών) συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.

Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί ενώπιον της αρμόδιας επιτροπής του Δήμου, την 09/11/2016, ημέρα Τετάρτη και ώρα 10:00 έως 10:30, στο κτίριο του Δήμου Ιλίου, επί της οδού Κάλχου 48-50, Τ.Κ. 13122 , στον 2Ο όροφο.
 

Ο διαγωνισμός αναρτήθηκε στο portal του Δήμου Ιλίου στις 27/10/2016.
 
Για να δείτε ή να κατεβάσετε την Διακήρυξη και το Έντυπο Οικονομικής Προσφοράς του διαγωνισμού 
επιλέξτε τους παρακάτω συνδέσμους στην ενότητα: Έγγραφα – Προκηρύξεις & Διαγωνισμοί.

07/11/2016 Διευκρίνηση: 
Διευκρινίζουμε ότι για το είδος με Α/Α 23 η ενεργειακή κλάση του είναι C και εκ παραδρομής έχει γραφτεί στη μελέτη Β

<!–