09/06/2020 Προμήθεια ειδών καθαριότητας και απολυμαντικών υλικών για τις ανάγκες των Υπηρεσιών και των Νομικών Προσώπων του Δήμου Ιλίου

09/06/2020 Προμήθεια ειδών καθαριότητας και απολυμαντικών υλικών για τις ανάγκες των Υπηρεσιών και των Νομικών Προσώπων του Δήμου Ιλίου

        Εκτίθεται σε δημοπρασία με ανοικτό ηλεκτρονικό διαγωνισμό κάτω των ορίων με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά βάσει τιμής για την «Προμήθεια ειδών καθαριότητας και απολυμαντικών υλικών για τις ανάγκες των Υπηρεσιών και των Νομικών Προσώπων του Δήμου Ιλίου», προϋπολογισμού 154.411,48€ συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. Οι υποψήφιοι θα πρέπει να υποβάλλουν προσφορά τουλάχιστον για μία ομάδα ειδών. Προσφορές που δεν περιλαμβάνουν το σύνολο των ειδών ή των υποομάδων μιας τουλάχιστον μίας ομάδας θα απορρίπτονται ως απαράδεκτες. Οι οικονομικές προσφορές των υποψηφίων δεν θα πρέπει να υπερβαίνουν το σύνολο της αξίας της/των ομάδας/δων για την/τις οποία/ες υποβάλλουν προσφορά, όπως αυτές παρουσιάζονται στον ενδεικτικό προϋπολογισμό του Παραρτήματος Β΄ του παρόντος διαγωνισμού.

Ως ημερομηνία έναρξης ηλεκτρονικής υποβολής προσφορών στο Εθνικό Σύστημα Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε. Σ. Η. ΔΗ. Σ.) ορίζεται η 03/06/2020 και ώρα 09:00:00.

Ως καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών στη Διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr του συστήματος Ε. Σ. Η. ΔΗ. Σ., ορίζεται η 09/06/2020 και ώρα 15:00:00.

 

Π6820 Προκήρυξηa

Π6820 Τεύχη διαγωνισμούa

Π6820 Περίληψη Διακήρυξηςa

Π6820 Έντυπο οικ προσφοράςa

Π6820 ΤΕΥΔa

Π6820 Διευκρίνιση 03/06/2020a