11/12/2019 Προμήθεια καυσίμων για τα έτη 2020, 2021 και 2022

11/12/2019 Προμήθεια καυσίμων για τα έτη 2020, 2021 και 2022

a

Για την καλύτερη εξυπηρέτησή σας, αν ενδιαφέρεστε να συμμετέχετε σε έναν διαγωνισμό μπορείτε να στείλετε ένα e-mail στο τμήμα προμηθειών (promithies@ilion.gr) με τα στοιχεία σας ώστε να σας παρέχει τυχόν διευκρινίσεις σε περίπτωση αλλαγής στοιχείων του διαγωνισμού.

<!–

–>

a

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΙΛΙΟΥ
ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ

 

Διεθνή Ανοικτό ηλεκτρονικό διαγωνισμό άνω των ορίων με έγγραφες σφραγισμένες προσφορές, με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά βάσει τιμής για την ανάδειξη αναδόχου για την «Προμήθεια καυσίμων για τα έτη 2020, 2021 και 2022», προϋπολογισμού 178.560,00 € συμπεριλαμβανομένου του Φ. Π. Α. 24 % ως προς την ομάδα ειδών Β’ (Αμόλυβδη βενζίνη)

Ο διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.) μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gra του συστήματος.

Όσοι οικονομικοί φορείς επιθυμούν να λάβουν μέρος στο διαγωνισμό πρέπει να υποβάλλουν προσφορά στην αναθέτουσα αρχή με χρήση της πλατφόρμας του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. εντός της προθεσμίας που ορίζεται στα έγγραφα της σύμβασης. Μετά την παρέλευση της καταληκτικής ημερομηνίας και ώρας δεν υπάρχει η δυνατότητα υποβολής προσφοράς στο Σύστημα.
 
Ημερομηνία έναρξης υποβολής προσφορών
είναι η  05/12/2019 και ώρα 09:00 π.μ.

Καταληκτική ημερομηνία και ώρα υποβολής προσφορών είναι 11/12/2019 και ώρα 15:00

Ο διαγωνισμός αναρτήθηκε στο portal του Δήμου Ιλίου στις 27/11/2019.

<!–