16/03/2021 – Προμήθεια υλικών για τον περιορισμό της διασποράς του Covid-19

16/03/2021 – Προμήθεια υλικών για τον περιορισμό της διασποράς του Covid-19

O Δήμαρχος ΙΛΙΟΥ

Διακηρύσσει ότι:

Εκτίθεται σε συνοπτικό διαγωνισμό με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά αποκλειστικά βάσει τιμής, που αφορά την «Προμήθεια υλικών για τον περιορισμό της διασποράς του Covid-19» προϋπολογισμού 50.924,06€ (πενήντα χιλιάδες, εννιακόσια είκοσι τέσσερα ευρώ και έξι λεπτά) συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α., για τις αντίστοιχες ανάγκες του Δήμου, όπως προδιαγράφεται στη με κωδικό 09/21 μελέτη της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Ιλίου, η οποία αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της παρούσης, σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 4412/16 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (ΦΕΚ 147 Α΄/08-08-2016).

  1. Ο διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί την 16/03/2021, ημέρα Τρίτη, και από ώρα 10:00π.μ. έως 10:30π.μ., στο Δημαρχιακό Μέγαρο «Βασίλειος Κουκουβίνος», επί της οδού Κάλχου 48-50, Τ.Κ. 13122, σε χώρο που θα προσδιοριστεί ανάλογα με τον αριθμό των συμμετεχόντων για την διαφύλαξη της δημόσιας υγείας λόγω covid-19, διάστημα κατά το οποίο οι υποψήφιοι δύναται να υποβάλλουν τις προσφορές τους αυτοπροσώπως ή μέσω νομίμως εξουσιοδοτημένου εκπροσώπου στην επιτροπή διενέργειας του διαγωνισμού.
  2. Στο διαγωνισμό γίνονται δεκτοί αναγνωρισμένοι υποψήφιοι ικανοί να προσφέρουν τα προς προμήθεια είδη, οι οποίοι θα είναι εγγεγραμμένοι στο οικείο επιμελητήριο ή επαγγελματική οργάνωση, δηλαδή Φυσικά ή Νομικά Πρόσωπα, Συνεταιρισμοί, Ενώσεις Προμηθευτών που υποβάλλουν κοινή προσφορά και Κοινοπραξίες Προμηθευτών. Οι υποψήφιοι ανάδοχοι θα υποβάλλουν προσφορά στην Ελληνική γλώσσα.
  3. Προσφορές θα γίνονται δεκτές τουλάχιστον για το σύνολο των ειδών μίας ομάδας ή μίας υποομάδας. Προσφορά η οποία δεν περιλαμβάνει το σύνολο των ειδών τουλάχιστον μίας ομάδας ή μίας υποομάδας θα απορρίπτεται.

Η διάθεση των τευχών του διαγωνισμού γίνεται ατελώς από την αναθέτουσα αρχή. Η μελέτη και η διακήρυξη βρίσκονται στα γραφεία του Δήμου Ιλίου όπου οι ενδιαφερόμενοι μπορούν τις εργάσιμες ημέρες και ώρες να λαμβάνουν γνώση (Τμήμα Προμηθειών, Αποθηκών και Δημοτικής Περιουσίας, Κάλχου 48 – 50, 2ος όροφος, τηλ. 213 2030184, 213 2030136,  213 2030196, 213 2030195, Τ.Κ. 13122, κο Μ. Κρητικό, κα Ε. Τσαμπάση, κα Α. Μαμουνάκη, κα Α. Μαράτου, email: promithies@ilion.gr). Επίσης, θα παρέχεται ελεύθερη, άμεση και πλήρης πρόσβαση στη Συγγραφή Υποχρεώσεων και τα λοιπά τεύχη του παρόντος διαγωνισμού στην ιστοσελίδα του Δήμου Ιλίου www.ilion.gra.

09/03/2021: Διευκρινίσεις 

Σχετικά με την με αριθμ. πρωτ. 15172/03-03-2021 Διακήρυξή μας με τίτλο: Προμήθεια υλικών για τον περιορισμό της διασποράς του Covid-19 και λαμβάνοντας υπόψη τα τιθέμενα ερωτήματα οικονομικών φορέων διευκρινίζουμε τα εξής:

  1. Για το είδος με α/α 4 «Αλκοολούχος λοσιόν σε συσκευασία των 400 ml έως 450 ml» της 3ης ομάδας «Αντισηπτικά δέρματος» νοείται το διαφανές διάλυμα με αιθυλική αλκοόλη και νερό το οποίο ενδεχομένως να περιέχει επιπλέον ουσίες που το καθιστούν αρωματικό και ενυδατικό. Το εν λόγω προς προμήθεια είδος δεν θα είναι σε παχύρρευστη μορφή.
  2. Για τα είδη της 3ης ομάδας «Αντισηπτικό δέρματος» με α/α 5 «Υγρό αντισηπτικό τζελ με βάση την αλκοόλη, σε συσκευασία των 500 έως 650 ml με έγκριση Ε.Ο.Φ.», 6 «Αντισηπτικό δέρματος σε μορφή gel με βάση την αλκοόλη, σε συσκευασία των 4 έως 5 λίτρων, με έγκριση Ε.Ο.Φ.» και 7 «Αντισηπτικό δέρματος σε μορφή gel, σε ατομική συσκευασία των 80 έως 120 ml» νοείται τζελ, ήτοι υγρό σε παχύρρευστη μορφή και όχι υγρό σε λεπτόρρευστη μορφή.
  3. Στο άρθρο 2 «Τεχνικές προδιαγραφές» του Παραρτήματος Β΄ της με αριθμ. πρωτ. 15172/03-03-2021 Διακήρυξής μας και συγκεκριμένα για το είδος με α/α 23 «Ρόμπες επισκέπτη μίας χρήσης» της 12ης ομάδας «Λοιπός προστατευτικός εξοπλισμός» απαλείφεται ο όρος «αδιάβροχη» ο οποίος εκ παραδρομής προστέθηκε.

 

11/03/2021: Διευκρινίσεις

Σχετικά με την με αριθμ. πρωτ. 15172/03-03-2021 Διακήρυξή μας με τίτλο: Προμήθεια υλικών για τον περιορισμό της διασποράς του Covid-19 διευκρινίζουμε ότι στο Παράρτημα Β΄ στο άρθρο 2 «Τεχνικές προδιαγραφές» και στο άρθρο 3 «Ενδεικτικός προϋπολογισμό» στο είδος με α/α 25 «Αντιβακτηριδιακό και αντιικό ποδόμακτρο των 30 φύλλων, διαστάσεων 45 εκ Χ 1,15 εκ» της 13ης ομάδας «Αντιμικροβιακό ποδόμακτρο» οι διαστάσεις του υπό προμήθεια τάπητα είναι 45 εκ Χ 115 εκ και όχι 45 εκ Χ 1,15 εκ οποίος εκ παραδρομής αναφέρεται.

Π0921 Αίτηση Συμμετοχήςa

Π0921 Διακήρυξηa

Π0921 Έντυπο οικ προσφοράςa

Π0921 Περίληψη Διακήρυξηςa

Π0921 ΤΕΥΔa