16/04/2010 Δημόσια διαβούλευση μελέτης για την προμήθεια τρένου αναψυχής

16/04/2010 Δημόσια διαβούλευση μελέτης για την προμήθεια τρένου αναψυχής

Παραθέτουμε για δημόσια διαβούλευση τα στοιχεία μελέτης που αφορά την προμήθεια τρένου αναψυχής για το Δήμο Ιλίου.
Η συνολική δαπάνη ανέρχεται σε εκατόν πενήντα επτά χιλιάδες είκοσι τέσσερα Euro και εβδομήντα εννέα λεπτά (157.024,76 ευρώ) επί πλέον Φ.Π.Α. 21%.
Αναμένουμε τις απόψεις σας στα τηλέφωνα:
213.2030.183, 213.2030.168 και στο e-mail:

<!–