ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΜΕΛΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ 31/01/2023

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΜΕΛΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ 31/01/2023

Σας καλούμε σε Τακτική Συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής που θα πραγματοποιηθεί  ΜΕ ΤΗΛΕΔΙΑΣΚΕΨΗ, την 31η Ιανουαρίου 2023 ημέρα Τρίτη και ώρα  09.30 π.μ., σύμφωνα με τα οριζόμενα της εγκυκλίου 375/02.06.2022 του Υπουργείου Εσωτερικών, για συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα:

 

Α. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

1. Εξειδίκευση πίστωσης ποσού του Κ.Α. 00.6453.0001

2. Εξειδίκευση πίστωσης ποσού του Κ.Α 15.6142.0005

3. Έγκριση τεχνικών προδιαγραφών, καθορισμός όρων διακήρυξης, τρόπου εκτέλεσης και συγκρότησης επιτροπής διενέργειας διαγωνισμών και αξιολόγησης υποβαλλόμενων προσφορών που αφορά στον ανοιχτό ηλεκτρονικό διαγωνισμό κάτω των ορίων για τις «Προμήθεια φωτοαντιγραφικού χαρτιού», προϋπολογισμού 41.844,29 € (συμπ. Φ.Π.Α.)

4. Έγκριση όρων διακήρυξης πλειοδοτικής δημοπρασίας, που αφορά την «Απομάκρυνση με εκποίηση άχρηστων υλικών (SCRAP) από τους αποθηκευτικούς χώρους του εργοταξίου Δήμου Ιλίου»

5. Έγκριση πρακτικών της επιτροπής διενέργειας του ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού άνω των ορίων που αφορά στην «Ενίσχυση/Αναβάθμιση των υποδομών που συμβάλλουν στην αύξηση της χρήσης του Δημόσιου Αστικού χώρου και τονώνουν την κοινωνικοποίηση των πολιτών»

6. Έγκριση πρακτικών της επιτροπής διενέργειας ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού κάτω των ορίων για την «Προμήθεια μέσων ατομικής προστασίας»

 

Β. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

7. Λήψη απόφασης για την έγκριση των Τευχών Δημοπράτησης της υπ’ αρίθμ. ΟΙΚ 09/2022 μελέτης του έργου «Δαπάνη μεταφοράς υποσταθμού της ΔΕΗ στο ΚΗΦΗ»

8. Έγκριση του 2ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών (Α.Π.Ε) του έργου «Συντήρηση – Επέκταση – Ενίσχυση Hλεκτροφωτισμού Οδών & Κοινοχρήστων Χώρων Εργ. Η1/22»

9. Λήψη απόφασης για τη συγκρότηση της επιτροπής διενέργειας του διαγωνισμού δημοπράτησης του έργου «Οριζόντια σήμανση σε διάφορα σημεία του Δήμου για τη βελτίωση της οδικής ασφάλειας»

 

Γ. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ & ΠΡΑΣΙΝΟΥ

10. Συγκρότηση επιτροπών της Δ/νσης Διαχείρισης Απορριμμάτων & Πρασίνου και της Δ/νσης Περιβάλλοντος για το έτος 2023, βάσει του Ν. 4412/16

11. Ορισμός Δημοτικών Υπαλλήλων στην Επιτροπή: ανάθεσης και παραλαβής των εργασιών επισκευής και συντήρησης των οχημάτων σε ιδιωτικό συνεργείο για το έτος 2023

 

 

Ο Δήμαρχος

 

Νίκος Ζενέτος

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΜΕΛΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ 31/01/2023a