20/01/2020 Προμήθεια Μέσων Ατομικής Προστασίας προσωπικού Δήμου Ιλίου

20/01/2020 Προμήθεια Μέσων Ατομικής Προστασίας προσωπικού Δήμου Ιλίου

20/01/2020
Προμήθεια Μέσων Ατομικής Προστασίας προσωπικού Δήμου Ιλίου
Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΙΛΙΟΥ
ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ

Συνοπτικό διαγωνισμό με έγγραφες σφραγισμένες προσφορές, για την ανάδειξη αναδόχου για την προμήθεια μέσων ατομικής προστασίας προσωπικού Δήμου Ιλίου (για το έτος 2019), προϋπολογισμού πενήντα οκτώ χιλιάδων οκτακοσίων δέκα ευρώ και τριάντα εννέα λεπτών (58.810,39€) συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24%

Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί, ενώπιον της αρμόδιας Επιτροπής του Δήμου, την 20/01/2020 και ώρα 10:00 π.μ. στο Δημαρχείο Ιλίου (στον 3Ο όροφο), επί της οδού Κάλχου 48-50, Τ.Κ. 131 22.

Οι υποψήφιοι θα πρέπει να υποβάλλουν προσφορά τουλάχιστον για μία ομάδα ειδών. Προσφορές που δεν περιλαμβάνουν το σύνολο των ειδών τουλάχιστον μίας ομάδας θα απορρίπτονται ως απαράδεκτες.

Ο διαγωνισμός αναρτήθηκε στο portal του Δήμου Ιλίου στις 08/01/2019.

14/1/2020 Δ Ι Ε Υ Κ Ρ Ι Ν Η Σ Η

(Αφορά την προμήθεια μέσων ατομικής προστασίας προσωπικού Δήμου Ιλίου με αριθμ. πρωτ. διακήρυξης 656/08-01-2020)

Οι παρακάτω φράσεις:

  • «και γ) υπεύθυνη δήλωση, του νομίμου εκπροσώπου της εταιρείας (Α.Ε., Ο.Ε., Ε.Ε., Ε.Π.Ε. ή Ι.Κ.Ε.) ή του δεσμεύοντος φυσικού προσώπου για ατομικές επιχειρήσεις.»
  • «Η υπεύθυνη δήλωση της περίπτωσης (γ) θα φέρει πρωτότυπη υπογραφή από τον νόμιμο εκπρόσωπο της εταιρείας του υποψηφίου αναδόχου.»

Οι οποίες αναφέρονται στο άρθρο 6 «Περιεχόμενα φακέλου τεχνικής προσφοράς» του Παραρτήματος Α «Γενικοί όροι διαγωνισμού»

  • «Η υπεύθυνη δήλωση της περίπτωσης (γ) θα φέρει πρωτότυπη υπογραφή από τον νόμιμο εκπρόσωπο της εταιρείας του υποψηφίου αναδόχου.» η οποία αναφέρεται στο άρθρο 1 «Τεχνική έκθεση – Προϋπολογισθείσα δαπάνη» του Παραρτήματος Β «Ειδικοί όροι διαγωνισμού»

Δεν πρέπει να ληφθούν υπόψη λόγω της εκ παραδρομής προσθήκης τους και ως εκ τούτου απαλείφονται