20/05/2020-Δημιουργικές υπηρεσίες γραφιστικής και προμήθεια αφισών-εντύπων έτους 2020

20/05/2020-Δημιουργικές υπηρεσίες γραφιστικής και προμήθεια αφισών-εντύπων έτους 2020

Εκτίθεται σε συνοπτικό διαγωνισμό με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά βάσει τιμής για τις «Δημιουργικές υπηρεσίες γραφιστικής και προμήθεια αφισών-εντύπων έτους 2020», προϋπολογισμού 46.725,43€  (σαράντα έξι χιλιάδων, επτακοσίων είκοσι πέντε ευρώ και σαράντα τριών λεπτών) συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24%, για τις αντίστοιχες ανάγκες του Δήμου, όπως προδιαγράφεται στη με κωδικό Π63/2020 μελέτη της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Ιλίου, η οποία αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της παρούσης Σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4412/16 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (ΦΕΚ 147 Α΄/08-08-2016).

 

Οι υποψήφιοι ανάδοχοι θα πρέπει να υποβάλλουν προσφορά για όλα τα είδη/υπηρεσίες τουλάχιστον μίας ομάδας. Προσφορές που δεν περιλαμβάνουν το σύνολο των ειδών/υπηρεσιών τουλάχιστον μίας ομάδας, όπως αυτές εμφανίζονται στον ενδεικτικό προϋπολογισμό θα απορρίπτονται ως απαράδεκτες.

 

1.Ο διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί στις 20/05/2020, ημέρα Τετάρτη και ώρα 10:00 με 10:30  π.μ., στο κτίριο του Δήμου Ιλίου, επί της οδού Κάλχου 48-50, Τ.Κ. 131 22, διάστημα κατά το οποίο οι υποψήφιοι δύνανται να υποβάλλουν τις προσφορές τους αυτοπροσώπως ή μέσω νομίμως εξουσιοδοτημένου εκπροσώπου στην επιτροπή διενέργειας του διαγωνισμού.

2.Στο διαγωνισμό γίνονται δεκτοί αναγνωρισμένοι υποψήφιοι ικανοί να προσφέρουν τις προς παροχή υπηρεσίες, οι οποίοι θα είναι εγγεγραμμένοι στο οικείο επιμελητήριο ή επαγγελματική οργάνωση, δηλαδή Φυσικά ή Νομικά Πρόσωπα, Συνεταιρισμοί, Ενώσεις Προμηθευτών που υποβάλλουν κοινή προσφορά και Κοινοπραξίες Προμηθευτών. Οι υποψήφιοι ανάδοχοι θα υποβάλλουν προσφορά στην Ελληνική γλώσσα.

 

Η διάθεση των τευχών του διαγωνισμού γίνεται ατελώς από την αναθέτουσα αρχή. Η μελέτη και η διακήρυξη βρίσκονται στα γραφεία του Δήμου Ιλίου όπου οι ενδιαφερόμενοι μπορούν τις εργάσιμες ημέρες και ώρες να λαμβάνουν γνώση (Τμήμα Προμηθειών, Κάλχου 48 – 50, 2ος όροφος, τηλ. 2132030136, 2132030185, 2132030195, 2132030196, fax 2102626299, Τ. Κ. 13122, κο Μ. Κρητικό, κα Α. Μπέλλου, κα Α. Μαράτου, κα Α. Μαμουνάκη, email: promithies@ilion.gr ). Επίσης, θα παρέχεται ελεύθερη, άμεση και πλήρης πρόσβαση στη Συγγραφή Υποχρεώσεων και τα λοιπά τεύχη του παρόντος διαγωνισμού στην ιστοσελίδα του Δήμου Ιλίου www.ilion.gra.

Ο διαγωνισμός αναρτήθηκε στο portal του Δήμου Ιλίου στις 30/04/2020.

Π6320 Παροχή διευκρινίσεωνa

Π6320 – Περίληψη Διακήρυξηςa

Π6320 – Αίτησηa

Π6320 – Διακήρυξηa

Π6320 – Έντυπο οικ προσφοράςa

Π6320 – ΤΕΥΔa