31 Δεκεμβρίου, 2012

31 Δεκεμβρίου, 2012

31/12/2012 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ 06/01/2013 (Ειδική) a

Παρακαλείσθε όπως προσέλθετε στο Δημοτικό Κατάστημα στις 6.1.2013, ημέρα Κυριακή και ώρα 12.00 π.μ., ώστε να διεξαχθεί η προβλεπόμενη από τα άρθρα 64 & 74 του Ν. 3852/2010 εκλογή: Των μελών του Προεδρείου του Δημοτικού Συμβουλίου Των μελών της Οικονομικής Επιτροπής Των μελών της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής <!—-> Έγγραφα – Προσκλήσεις ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΓΙΑ […]

Έγκριση πίστωσης ποσού 22.840,00 ευρώ, για την έκδοση της εγγυητικής επιστολής καλής εκτέλεσης στα πλαίσια της υλοποίησης του ευρωπαϊκού προγράμματος «Εναρμόνιση Οικογενειακής και Επαγγελματικής Ζωής», σε βάρος του Κ.Α. 00.6813.0001 του προϋπολογισμού του Ν.Π.Δ.Δ. οικονομικού έτους 2013 a

ADSDHKEPAKA182013.pdf

Λήψη απόφασης για την τροποποίηση της υπ΄αριθμ. 314/2012 απόφαση Δ.Σ. του ΔΗ.ΚΕ.Π.Α (ΑΔΑ:BM49OK49-M0B) που αφορά την «αποκλειστική διάθεση των παραδοσιακών στολών του ΔΗ.ΚΕ.Π.Α. Ιλίου σε πολιτιστικούς και εθνικο – τοπικούς συλλόγους, οι οποίοι συμμετέχουν σε εκδηλώσεις εντός του Δήμου μας» a

ADSDHKEPA0092013.pdf