Ανακοίνωση υπ’ αριθμ. 65416/06-09-22 με αντικείμενο την πρόσληψη συνολικά δεκαεπτά (17) ατόμων διαφόρων ειδικοτήτων

Ανακοίνωση υπ’ αριθμ. 65416/06-09-22 με αντικείμενο την πρόσληψη συνολικά δεκαεπτά (17) ατόμων διαφόρων ειδικοτήτων

Ανακοινώνουμε την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου μερικής απασχόλησης για χρονικό διάστημα έως οκτώ (8) μηνών ή έως εννέα (9) μηνών (για απασχόληση σε αναγνωρισμένη σχολή-Ωδείο), από την υπογραφή της σύμβασης, συνολικά δεκαεπτά (17) ατόμων, για την κάλυψη αναγκών με την παροχή υπηρεσιών έναντι αντιτίμου της Διεύθυνσης Πολιτισμού

Η 10ήμερη προθεσμία υποβολής των αιτήσεων αρχίζει την 09/09/22 και λήγει την 19/09/22.

ΣΧΕΔΙΟ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΙΔΟΧ ΑΝΤΙΤΙΜΟ (ΑΑ)a

ΑΠΟΔΕΙΚΤΙΚΟ ΤΟΙΧΟΚΟΛΛΗΣΗΣ 98ΜΗΝΗΣ 17 ΑΤΟΜΑ (ΑΑ)a

ΑΙΤΗΣΗa

ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗa