29 Σεπτεμβρίου, 2022

29 Σεπτεμβρίου, 2022

Πρακτικό Ανάρτησης Οριστικών Πινάκων κατάταξης της υπ’αριθμ. 65416/06-09-2022 ανακοίνωσης της Διεύθυνσης Πολιτισμού a

Προβαίνουμε σήμερα την 29-09-2022 στην ανάρτηση οριστικών πινάκων κατάταξης και αποτελεσμάτων αναφορικά με την υπ’ αριθ. 65416/06-09-22 (ΑΔΑ: 99Χ0ΩΕΒ-Ψ9) ανακοίνωση για τη σύμβαση εργασίας ιδιωτικού