Πρακτικό Ανάρτησης Οριστικών Πινάκων κατάταξης της υπ’αριθμ. 65416/06-09-2022 ανακοίνωσης της Διεύθυνσης Πολιτισμού

Πρακτικό Ανάρτησης Οριστικών Πινάκων κατάταξης της υπ’αριθμ. 65416/06-09-2022 ανακοίνωσης της Διεύθυνσης Πολιτισμού

Προβαίνουμε σήμερα την 29-09-2022 στην ανάρτηση οριστικών πινάκων κατάταξης και αποτελεσμάτων αναφορικά με την υπ’ αριθ. 65416/06-09-22 (ΑΔΑ: 99Χ0ΩΕΒ-Ψ9) ανακοίνωση για τη σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου μερικής απασχόλησης για χρονικό διάστημα έως οκτώ (8) μηνών ή έως εννέα (9) μηνών (για απασχόληση σε αναγνωρισμένη σχολή-ΩΔΕΙΟ) από την υπογραφή της σύμβασης, συνολικά δεκαεπτά (17) ατόμων διαφόρων ειδικοτήτων, για την κάλυψη αναγκών με την παροχή υπηρεσιών έναντι αντιτίμου της Διεύθυνσης Πολιτισμού, σύμφωνα με τα αντίστοιχα πρακτικά επιλογής προσωπικού από τις οριζόμενες επιτροπές.

 

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ ΟΡΙΣΤΙΚΩΝ ΠΙΝΑΚΩΝa

ΟΡΙΣΤΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥa