ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ 19/01/2024

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ 19/01/2024

Σας καλούμε σε Τακτική Δια Ζώσης Συνεδρίαση της Δημοτικής Επιτροπής την 19η Ιανουαρίου 2024 ημέρα Παρασκευή και ώρα 10.00 π.μ. στην Αίθουσα Πολλαπλών Χρήσεων του Δημαρχιακού Μεγάρου «ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΟΥΚΟΥΒΙΝΟΣ», σύμφωνα με τα οριζόμενα του άρθρου 75 του Ν. 3852/2010  όπως αντικαταστάθηκε και ισχύει με τα άρθρα 8 & 9 του Ν. 5056/2023, για συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα:

 

Α. ΓΕΝΙΚΑ

  1. Εκλογή Αντιπροέδρου της Δημοτικής Επιτροπής, σύμφωνα με το άρθρο 74 παρ. 6 του Ν. 3852/2010 όπως έχει αντικατασταθεί με το άρθρο 8 του Ν. 5056/2023
  2. Εξουσιοδότηση του δικηγόρου του Δήμου για παράσταση ενώπιον των δικαστηρίων

 

B. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

  1. Έγκριση πρακτικού δικαιολογητικών κατακύρωσης, της επιτροπής διενέργειας του ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού κάτω των ορίων για την «Προμήθεια συμπυκνωμένου γάλακτος για το έτος 2023»
  2. Έγκριση μετάθεσης χρόνου παράδοσης που αφορά τη «Συμπλήρωση της δομής του Κ.Η.Φ.Η. στο Δήμο Ιλίου για την ενίσχυση της λειτουργικότητας του» (Υποέργο 1: ομάδα Α: Έπιπλα ιατρείων, δωματίων γραφείων)»
  3. Έγκριση τεχνικών προδιαγραφών, καθορισμός όρων διακήρυξης και τρόπου εκτέλεσης που αφορούν στον ανοικτό ηλεκτρονικό διαγωνισμό άνω των ορίων με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφοράς, βάσει τιμής, ήτοι τη μεγαλύτερη μέση έκπτωση ανά ώρα εργασίας και τιμή ανταλλακτικών, για τη «Συντήρηση και επισκευή απορριμματοφόρων, φορτηγών, ημιφορτηγών και λοιπών οχημάτων του Δήμου Ιλίου»

 

Γ. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

  1. Λήψη ατομικής κανονιστικής απόφασης για εφαρμογή κυκλοφοριακής ρύθμισης (απαγόρευσης στάσης και στάθμευσης) στην οδό Φαιστού, βάσει του άρθρου 34 παρ. 3/2 του Ν. 2696/1999 όπως αυτό έχει τροποποιηθεί έως σήμερα

 

Δ. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ & ΠΡΑΣΙΝΟΥ

  1. Συγκρότηση Επιτροπής για τη Δ/νση Διαχείρισης Απορριμμάτων & Πρασίνου και τη Δ/νση Περιβάλλοντος, για το έτος 2024, βάσει του Ν. 4412/16

 

H Δήμαρχος – Πρόεδρος Δ.Ε.

Ανδριάνα Αλεβίζου Κουκουβίνου

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ 19/01/2024a