22/04/2020 Συντήρηση & επισκευή μεταφορικών μέσων

22/04/2020 Συντήρηση & επισκευή μεταφορικών μέσων

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΙΛΙΟΥ
ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ

 

Συνοπτικό διαγωνισμό, με έγγραφες σφραγισμένες προσφορές, με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά βάσει τιμής για την ανάδειξη αναδόχου για την «Συντήρηση & επισκευή μεταφορικών μέσων», προϋπολογισμού εξήντα ένα χιλιάδες ευρώ και δεκαέξι λεπτά (61.000,16€) συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24%

Οι υποψήφιοι ανάδοχοι θα πρέπει να υποβάλλουν προσφορά για το σύνολο των ειδών μίας τουλάχιστον ομάδας. Προσφορές που δεν θα περιλαμβάνουν το σύνολο των ειδών, όπως αυτά εμφανίζονται στον ενδεικτικό προϋπολογισμό, θα απορρίπτονται ως απαράδεκτες.
Κριτήριο κατακύρωσης θα είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά αποκλειστικά βάσει τιμής.

Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί, ενώπιον της αρμόδιας Επιτροπής του Δήμου, την 22/04/2020 και ώρα 10.00 π.μ. στο Δημαρχείο Ιλίου, επί της οδού Κάλχου 48-50, Τ.Κ. 131 22.

Ο διαγωνισμός αναρτήθηκε στο portal του Δήμου Ιλίου στις 08/04/2020.

25777_Σ.5156_08-04-20_ΔΗΜΟΣ ΙΛΙΟΥ_Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιώνa

Π1320 ΑΙΤΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣa

Π1320 ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣa

Π1320 ΤΕΥΔa

Περίληψη_Διακήρυξηςa