008/2024 – απαλλαγή υπολόγου του υπ’ αριθμ. 1641/2023 χρηματικού εντάλματος προπληρωμής για δαπάνη εργασιών ΔΕΔΔΗΕ

008/2024 – απαλλαγή υπολόγου του υπ’ αριθμ. 1641/2023 χρηματικού εντάλματος προπληρωμής για δαπάνη εργασιών ΔΕΔΔΗΕ