040/2024 – λήψη απόφασης για εξειδίκευση πίστωσης ποσού του Κ.Α. 15.6142.0005

040/2024 – λήψη απόφασης για εξειδίκευση πίστωσης ποσού του Κ.Α. 15.6142.0005