065/2024 – λήψη απόφασης για έγκριση του 3ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών για το έργο ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΙΛΙΟΥ