086/2024 – παροχή εξουσιοδότησης για παράσταση σε δικαστήριο στη δικηγορική εταιρεία με την επωνυμία «Ευάγγελος Χατζηγιαννάκης Δικηγορική Εταιρεία»