104/2024 – λήψη απόφασης για την αποδοχή δωρεάς και χωρίς αντάλλαγμα, που αφορά την εκπόνηση Αρχιτεκτονικής Μελέτης για την ανέγερση του νέου κτιρίου του 1ου Πρότυπου Γυμνασίου Ιλίου

104/2024 – λήψη απόφασης για την αποδοχή δωρεάς και χωρίς αντάλλαγμα, που αφορά την εκπόνηση Αρχιτεκτονικής Μελέτης για την ανέγερση του νέου κτιρίου του 1ου Πρότυπου Γυμνασίου Ιλίου