155/2024 – λήψη απόφασης για την έγκριση ή μη του ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ Ι «Ηλεκτρονικής Αποσφράγισης και αξιολόγησης οικονομικών προσφορών» της Επιτροπής Διαγωνισμού για την ανάθεση της μελέτης με τίτλο: «ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΜΕΛΕΤΩΝ ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΣΕ ΣΧΟΛΙΚΑ ΚΤΙΡΙΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ»

155/2024 – λήψη απόφασης για την έγκριση ή μη του ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ Ι «Ηλεκτρονικής Αποσφράγισης και αξιολόγησης οικονομικών προσφορών» της Επιτροπής Διαγωνισμού για την ανάθεση της μελέτης με τίτλο: «ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΜΕΛΕΤΩΝ ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΣΕ ΣΧΟΛΙΚΑ ΚΤΙΡΙΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ»

155/2024 – λήψη απόφασης για την έγκριση ή μη του ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ Ι «Ηλεκτρονικής Αποσφράγισης και αξιολόγησης οικονομικών προσφορών» της Επιτροπής Διαγωνισμού για την ανάθεση της μελέτης με τίτλο: «ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΜΕΛΕΤΩΝ ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΣΕ ΣΧΟΛΙΚΑ ΚΤΙΡΙΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ»