198/2024 – έγκριση παράτασης της οριζόμενης προθεσμίας σύμβασης που αφορά στην υπηρεσία «Αντικατάσταση αντλιών καυσίμων και εγκατάσταση συστημάτων ελέγχου εισροών – εκροών καυσίμων»

198/2024 – έγκριση παράτασης της οριζόμενης προθεσμίας σύμβασης που αφορά στην υπηρεσία «Αντικατάσταση αντλιών καυσίμων και εγκατάσταση συστημάτων ελέγχου εισροών – εκροών καυσίμων»