215/2024 – έγκριση πρακτικών της επιτροπής διενέργειας του ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού άνω των ορίων για την «Προμήθεια γεύματος για τους μαθητές του Μουσικού Σχολείου Ιλίου»

215/2024 – έγκριση πρακτικών της επιτροπής διενέργειας του ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού άνω των ορίων για την «Προμήθεια γεύματος για τους μαθητές του Μουσικού Σχολείου Ιλίου»