214/2024 – έγκριση πρακτικών της επιτροπής διενέργειας ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού κάτω των ορίων για τις «Ιατρικές προληπτικές εξετάσεις εργαζόμενων Δήμου Ιλίου»

214/2024 – έγκριση πρακτικών της επιτροπής διενέργειας ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού κάτω των ορίων για τις «Ιατρικές προληπτικές εξετάσεις εργαζόμενων Δήμου Ιλίου»