218/2024 – αποδοχή δωρεάς χορηγίας επικοινωνίας για την «ΛΕΥΚΗ ΝΥΧΤΑ»