219/2024 – λήψη απόφασης για αποδοχή δωρεάς για την ασφαλτόστρωση των αυλείων χώρων σχολείων του Δήμου